Archive for the ‘TĖVAMS’ Category

Rugpjūčio mėnesį nedirbsime

remontas

Informuojame, kad rugpjūčio mėnesį mokykla – darželis „Vyturėlis“ nedirbs dėl planinio virtuvės remonto.

Naujienos

 

Mokyklos- darželio „Vyturėlis“ „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“  grupės vaikai rugsėjo 7 d. lankėsi Biržų miesto Kultūros centre. Į Kultūros centrą vaikai atsinešė  piešinius, kuriuose pavaizdavo savo  Rugsėjo 1-osios dienos įspūdžius. Čia jie žiūrėjo nuotaikingą spektaklį „Obuolių pasakos“. Vaikams spektaklį dovanojo Naisių vasaros teatras (teatro mecenatas Ramūnas Karbauskis). Po spektaklio buvo apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Džiugu, kad „Vyturėlio“ vaikų piešiniai taip pat sulaukė įvertinimo. Liepai Pačešiūnaitė, Arnui Balčiūnui, Emilijai Vanagaitei ir Emilijai Kairytei prizus įteikė Lietuvos respublikos seimo narys Audrys Šimas.

4 ???

Kreipimasis

Prašymas paremti

Informacija tėveliams

 

Informuojame, kad:

1. Vaikai į mokyklą – darželį priimami tėvams (ar globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (nuorašą) , pažymą apie sveikatą.

2. Vaikas priimamas į mokyklą – darželį laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų , įforminamas rašytine ugdymo sutartimi. Sutartyje aptariama ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

3. Į pradinę jungtinę (1-4) specialiąją klasę priimami mokiniai tik turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo pažymą. Mokinių skaičius klasėje – iki 10  mokinių. Kaimo vietovėje gyvenantys mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

4. Mokykloje – darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų (išskyrus specialiojo ugdymo grupes) kasmet iki rugsėjo 1 dienos:

 •          ankstyvojo amžiaus grupė  nuo 2 metų iki 3 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 15;
 •           ikimokyklinio amžiaus grupė 3 – 5 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 20;
 •          dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiojo ugdymo grupės 3-6 metų vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Kaimo vietovėse gyvenantys vaikai apgyvendinami savaitinėje grupėje. Vaikų skaičius grupėse – 10 vaikų;
 •           priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikų skaičius grupėje – 20.

             Vadovaujantis Užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose ir grupėse tvarkos aprašu, nuo 2015 m. sausio 1 d. vaiko tėvai (globėjai) moka 0,35€ (35 euro centų)  dydžio mokestį už kiekvieną lankytiną dieną, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, grupės ugdymo, kitoms reikmėms ar darbuotojų darbo apmokėjimui.

                      Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu  2014  rugsėjo 25 d. Nr. T – 181,  nustatytas vienos dienos lėšų dydis vieno vaiko maitinimui:

1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse (iki 3 metų):

1.1.1. pietums – 0,70 €

1.1.2. pusryčiams ir pietums  arba pietums ir vakarienei – 1,13 €

1.1.3.  pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,56 €

1.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse (nuo 3 iki 6-7 metų):

1.2.1. pietums – 0,87 €

1.2.2.  pusryčiams ir pietums arba pietums ir vakarienei – 1,30 €

1.2.3. pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,74 €

Taip pat norime priminti, kad :

1.      Užmokestis už darželį (už maitinimą, bet ne už ugdymą) nemokamas:

 • jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus (pažyma teikiama kas tris mėnesius)
 • jei vaikas turi įvairių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir lanko specialiąją grupę arba ugdomas integruotai bendrojo režimo grupėje;
 • jei vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;
 • vaiko tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais (birželio-rugpjūčio mėn.), pateikus tėvų (globėjų) prašymus;
 • vaiko tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo laiku, kai vaiko tėvai (globėjai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas (pagal pateisinamus dokumentus, prašymus, pažymas);
 • mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų metu;
 • jei (grupė) įstaiga uždaryta  dėl higienos normų pažeidimo, karantino, epidemijos;
 • pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal socialinės paramos mokiniams įstatymą savivaldybės administracijos socilinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

2.  Tėvams (globėjams) užmokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 procentų:

 •         jei vaikas turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 •         jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose), pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos;;
 •        jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus mokslo įstaigos pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;;
 •         jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą.

3.   Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos,  teikiami mokyklos – darželio direktoriui priimant vaiką į įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo.

4.   Laiku nepateikus dokumentų ir neinformavus įstaigos direktoriaus apie pasikeitusias aplinkybes, mokestis  mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

5. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

6. Užmokestis už vaiko išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

2 % parama

Parama mokyklai

Dėkojame tėveliams

Dėkojame tėveliams už gražią iniciatyvą – padovanoti naujai įkurtai ,,Vyturėlio“ bibliotekai knygų.

Už jūsų surinktus 139,94 eurus nupirktos 22 puikios knygos.

                                                                                                                                                                                                                                     Vaikai ir pedagogai       

Kakė Makė             

 

„Pieno vaikams“ ir „Vaisių bei daržovių vartojimo“ programos

              Mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ nuo 2011 metų gruodžio mėnesio  vykdomas programos: „Pienas vaikams“ (remiama Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis) bei „Vaisių/daržovių vartojimo skatinimas mokyklose 2011-2013 m“ (ši programa įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą). Už programų administravimą ir vykdymą atsakinga mokyklos-darželio dietistė Milda Lapėnienė. Vykdant šias programas visi įstaigą lankantys vaikai kasdien gaus po vieną pieno produktą (jogurtą, varškytę, sūrio lazdelę ), taip pat vieną iš penkių rūšių vaisių ( obuolį, kriaušę, bananą ar citrusinį vaisių).

Violeta Stancikienė

You are currently browsing the archives for the TĖVAMS category.