1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (kopiją), pažymą apie sveikatą ir pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą.

Prašymai registruojami registracijos žurnale.

Vaikų grupės formuojamos kasmet iki rugsėjo 1 dienos, nors prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti bet kuriuo metų laiku.

  1. Vaiko priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, įforminamas rašytine ugdymo sutartimi.

Ugdymo sutartyje aptariama ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

  1. Vaiko priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, įforminamas rašytine mokymo sutartimi.

Mokymo sutartyje aptariama mokymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

  1. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, laikantis įstatymų numatomų reikalavimų, įforminamas rašytine mokymo sutartimi. Priimami mokiniai turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turintys tai patvirtinančią pažymą ir kitus aukščiau minėtus dokumentus.

Mokymo sutartyje aptariama mokymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

  1. Mokykloje veikia bendrabutis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, gyvenantiems atokiose kaimo vietovėse. Mokiniai į bendrabutį priimami įforminus rašytine sutartimi. Sutartyje aptariamos gyvenimo bendrabutyje taisyklės. Mokiniai bendrabutyje  gyvena nuo pirmadienio iki penktadienio, yra atvežami ir parvežamo mokyklos autobusu.
  2. Mokykloje – darželyje vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų, išskyrus specialiojo ugdymo grupę specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams:

6.1. ankstyvojo amžiaus grupės  2 – 3 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 15;

6.2. ikimokyklinio amžiaus grupės 3-5 metų vaikams. Vaikų skaičius – 20;

6. 3. priešmokyklinio ugdymo grupė mokiniams, kuriems tais metais sueina 6 metai. Vaikų skaičius grupėje – 20;

6.4.  specialiojo ugdymo grupė vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikų skaičius grupėje – 10;

6.5.  jungtinė specialioji (lavinamoji) klasė mokiniams , turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir intelekto sutrikimą. Mokinių skaičius klasėje – 10.