MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ

Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje  mokamas, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-181  „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo nr.t – 36  „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo“ pakeitimo“ .

Atlyginimą už maitinimą tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų), 4 (keturių)  kartų per dieną maitinimo normos atlyginimą už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse:

– už vieną maitinimą – 0,70 Eur –  pietūs;

– už du maitinimus – 1,13 Eur –  pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai;

– už tris maitinimus – 1,56 Eur –  pusryčiai, pietūs, pavakariai.

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėje specialiojoje (lavinamojoje) klasėje:

– už vieną maitinimą – 0,87 Eur –  pietūs;

– už du maitinimus – 1,30 Eur –  pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai;

– už tris maitinimus – 1,74 Eur –  pusryčiai, pietūs, pavakariai.

– už keturis maitinimus – 1,88 – pusryčiai, pietūs, pavakariai ir vakarienė (tik bendrabutyje gyvenantys vaikai)

Už kiekvieną lankytiną dieną nustatomas 0,35 Eur  dydžio atlyginimas įstaigos reikmėms. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje.

 

MOKESČIO  UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

IR  TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 Atlyginimo už vaikų maitinimą nemoka tėvai (globėjai):

–  jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentu (pažyma teikiama kas tris mėnesius);

– jei vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;

–  vaiko tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

–  vasaros mėnesiais (birželio-rugpjūčio), pateikus tėvų (globėjų) prašymus;

–  vaiko tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų bei ne darbo laiku, kai tėvai (globėjai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

–  mokinių atostogų metu (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) bei  priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogų metu, pateikus tėvų (globėjų) prašymą;

– jei įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, epidemijos;

–  pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

Tėvams (globėjams) atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 procentų:

–  jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu ar atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos;

–  jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus mokslo įstaigos pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;

– jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą.

Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo už maitinimą lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Atlygis už vaikų maitinimą ir atlygis įstaigos reikmėms mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 20 dienos.

Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.