LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

LIETUVOS DARBO KODEKSAS

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO STRATEGIJA 2013-2022 M.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

2019-2020 M.M. BENDRASIS PRADINIO UGDYMO PLANAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS  TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKA  2019-09-26 ĮSAK. NR. T-193