Su profesine švente, mieli kolegos

ruduo

Dalyvavome dviratukų varžybose

IMG_2044

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, įgyvendindamas jungtinį projektą „Sirkime už dviratininkus Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse“,  organizavo Biržų rajono ikimokyklinių įstaigų ir pagrindinių mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų „Dviratukų“ varžybas, kuriose dalyvavo ir mūsų mokyklos – darželio „Vyturėlis“ atstovai – „Spinduliukų“ ir „Gudručių“ grupių komandos

Rugsėjo 28 dienos ryte, lydimi tėvelių ir  mokyklos – darželio „Vyturėlis“ darbuotojų, vaikai rinkosi prie Širvėnos ežero pėsčiųjų ir dviračių tako.

Kiekvienas varžybų dalyvis gavo savo važiavimo eilės numerį. Prisistatę trumpa skanduote, dalyviai turėjo nuvažiuoti nurodytą distanciją. Varžybų teisėjai fiksavo dviratininkų važiavimo laiką. Laukdami rezultatų,  vaikai  galėjo leisti laiką paruoštose  aktyvios veiklos erdvėse.

Paskelbus rezultatus, paaiškėjo, kad visi mūsų vaikai judrūs, energingi ir greiti. Visi vaikai įveikė trasą, o šį kartą labiausiai pavyko „Spinduliukų“ grupės atstovams Lukui Martinkėnui, užėmusiam  pirmąją vietą ir Ovidijui Remeikai, antrosios vietos laimėtojui.

Grįžę į darželį, vaikai dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi laimėtais medaliais ir vaišinosi gautomis vaišėmis.

Sveikiname visus dalyvius ir dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą bei pagalbą

Daiva Vilemienė

„Spinduliukai“ lankėsi „Basų kojų“ parke

20160914_170526

Ruduo mus džiugina šiltais ir saulėtais orais. Visi stengiamės kuo daugiau laiko praleisti lauke. Vaikai dalinasi įspūdžiais apie dienas, leidžiamas prie jūros, kiti džiaugiasi savaitgaliais kaimuose. O štai, išklausę Ovidijaus pasakojimo apie apsilankymą Basų kojų parke, nusprendėme, kad smagu būtų visiems jame pabuvoti. Vaikų ir auklėtojų nuomonei pritarė tėveliai ir trečiadienio popietę visi kartu išvykome į iškylą. Apie patirtus įspūdžius tegul pasakoja  nuotraukos.

Auklėtoja Eugenija Zajarskienė

Dalyvaujame Europos sporto savaitėje #BEACTIVE 2016

BEACTIVE22

Su dideliu entuziazmu įsijungėme į #BEACTIVE 2016 inicijuotą Europos sporto savaitę , sukurdami savo renginį  „Būryje draugų – judėkime kartu“. Iniciatyvos ėmėsi Specialiosios olimpiados „Jaunasis atletas“ programos koordinatorė Genovaitė Ramonienė kartu su kitomis pedagogėmis. Pasidalinti judėjimo džiaugsmu pakvietėme ir lopšelio – darželio „Genys“ priešmokyklinės grupės vaikus. Dalinamės akimirkomis iš šaunaus sportinio renginio.

 

Informacija tėveliams

 

Informuojame, kad:

1. Vaikai į mokyklą – darželį priimami tėvams (ar globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (nuorašą) , pažymą apie sveikatą.

2. Vaikas priimamas į mokyklą – darželį laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų , įforminamas rašytine ugdymo sutartimi. Sutartyje aptariama ugdymo programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

3. Į pradinę jungtinę (1-4) specialiąją klasę priimami mokiniai tik turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo pažymą. Mokinių skaičius klasėje – iki 10  mokinių. Kaimo vietovėje gyvenantys mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

4. Mokykloje – darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų (išskyrus specialiojo ugdymo grupes) kasmet iki rugsėjo 1 dienos:

 •          ankstyvojo amžiaus grupė  nuo 1 metų iki 3 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 15;
 •           ikimokyklinio amžiaus grupė 3 – 5 metų vaikams. Vaikų skaičius grupėje – 20;
 •          dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiojo ugdymo grupės 3-6 metų vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Kaimo vietovėse gyvenantys vaikai apgyvendinami savaitinėje grupėje. Vaikų skaičius grupėse – 6-8 vaikai;
 •           priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikų skaičius grupėje – 20.

             Vadovaujantis Užmokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose ir grupėse tvarkos aprašu, nuo 2015 m. sausio 1 d. vaiko tėvai (globėjai) moka 0,35€ (35 euro centų)  dydžio mokestį už kiekvieną lankytiną dieną, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, grupės ugdymo, kitoms reikmėms ar darbuotojų darbo apmokėjimui.

                      Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu  2014  rugsėjo 25 d. Nr. T – 181,  nustatytas vienos dienos lėšų dydis vieno vaiko maitinimui:

1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse (iki 3 metų):

1.1.1. pietums – 0,70 €

1.1.2. pusryčiams ir pietums  arba pietums ir vakarienei – 1,13 €

1.1.3.  pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,56 €

1.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse (nuo 3 iki 6-7 metų):

1.2.1. pietums – 0,87 €

1.2.2.  pusryčiams ir pietums arba pietums ir vakarienei – 1,30 €

1.2.3. pusryčiams, pietums ir vakarienei – 1,74 €

Taip pat norime priminti, kad :

1.      Užmokestis už darželį (už maitinimą, bet ne už ugdymą) nemokamas:

 • jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus (pažyma teikiama kas tris mėnesius)
 • jei vaikas turi įvairių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir lanko specialiąją grupę arba ugdomas integruotai bendrojo režimo grupėje;
 • jei vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;
 • vaiko tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais (birželio-rugpjūčio mėn.), pateikus tėvų (globėjų) prašymus;
 • vaiko tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo laiku, kai vaiko tėvai (globėjai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas (pagal pateisinamus dokumentus, prašymus, pažymas);
 • mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų metu;
 • jei (grupė) įstaiga uždaryta  dėl higienos normų pažeidimo, karantino, epidemijos;
 • pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal socialinės paramos mokiniams įstatymą savivaldybės administracijos socilinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

2.  Tėvams (globėjams) užmokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 procentų:

 •         jei vaikas turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 •         jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose), pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos;;
 •        jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus mokslo įstaigos pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;;
 •         jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą.

3.   Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos,  teikiami mokyklos – darželio direktoriui priimant vaiką į įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo.

4.   Laiku nepateikus dokumentų ir neinformavus įstaigos direktoriaus apie pasikeitusias aplinkybes, mokestis  mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

5. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

6. Užmokestis už vaiko išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Pedagogai 2016-2017 mokslo metais

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Violeta Stancikienė

direktorė

II vadybinė,

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Jūratė Kaupienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

Nijolė Bičkuvienė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

Vaiva Četkauskienė

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

Stanislava Janulytė

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

Vita Rimavičienė

plaukimo instruktorė

mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Dalė Antanavičienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Daina Balčiūnienė

auklėtoja,

specialioji pedagogė

vyresnioji auklėtoja,

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

Deimantė Drevinskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Aldona Jackūnienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Dalia Juškienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Lorita Kaminskienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

Rasa Kaveckienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Ovidija Krisiukėnienė

auklėtoja

-

aukštasis universitetinis

Danguolė Letkauskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Sonata Laicėnaitė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Irena Mieliauskienė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

Genovaitė Ramonienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Ilona Simėnienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Saulutė Taujanskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Daiva Vilemienė

auklėtoja kūno kultūrai

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Eugenija Zajarskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

Regina Žemaitienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Žolynų diena

Žolinės 13

Vasara ir atostogos artėja į pabaigą, jau jaučiasi rudens alsavimas. Lietuviai švenčia Žolinę. Auklėtojos taip pat  su vaikais nutarė surengti Žolynų dieną.  Daugiau… »

Dėkojame aktyviausiems bendruomenės nariams

Nors vasara ir daugelis bendruomenės narių atostogauja, tačiau dalis jų atsiliepė  į kvietimą dalyvauti šventinėje Biržų miesto eisenoje. Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą ir lauksime naujų susitikimų.

eisena 1eisena 2eisena 3eisena 4eisena 5eisena 6

Kvietimas

eisena

Kviečiame visus bendruomenės narius sudalyvauti Biržų  miesto šventės eisenoje, kuri vyks rugpjūčio 6 dieną 17.30. Kviečiame rinktis šiek tiek anksčiau (17.15) Biržų rajono savivaldybės kieme, Vytauto g. 38, Biržų m.. Atributikos parūpinsime, jei norite, galite atsinešti geltonų ir oranžinių balionų. Laukiami vis, darbuotojai, tėveliai, o ypač mūsų mažieji.

Turiningas liepos mėnuo

tutulinis

O ką vaikai veikia liepos mėnesį darželyje? Pirmą savaitę, paminėdami Mindaugo karūnavimo dieną, vaikai patys tapo karaliais. Puošė, grąžino savo karūnas ir, jomis pasipuošę, susirinko į sukonstruotą vorą. Kartu su auklėtojomis kalbėjosi apie Lietuvą, deklamavo eilėraščius. O labiausiai patiko galvoti įstatymus, ką galimą ir ko negalima daryti Lietuvoje. Daugiausiai  įstatymų ,,išleido“ ,,Šnekučių“ ir ,,Gudručių“ grupių vaikai, o mažiesiems beliko tik prisiekti jų laikytis.

 

Antrą liepos savaitę suorganizavome vaikams pramogą- koncertą. Veiklai vėl pasirinkome sukonstruotą vorą. Tai puiki vieta koncertams. Nusipirkę bilietus, vaikai užėmė vietas. Visi norintys dainavo, šoko, buvo apdovanoti gėlių puokštėmis, kurias paruošė auklėtoja Irena. Vaikų laukė dar viena staigmena. Savanorė Gabrielė pakvietė jaunimo erdvės savanorius Vykintą ir Eitvydą, kurie vaikus pamokė įvairių šokio judesių, žaidimų. Vaikams labai patiko, tad savanoriai pažadėjo dar pas mus sugrįžti.

Trečioji liepos mėnesio savaitė  sportiška. Ką tik praūžęs Europos futbolo čempionatas padiktavo temą- kamuoliai. Vaikai grupėse piešė įvairius kamuolius. Antradienį visi susirinkome lauke į pramogą ,,Kamuolių diena“. Buvo labai smagu išbandyti įvairias atrakcijas su kamuoliais: kas šokinėjo, kas mėtė į taikinį, didesni vaikai žaidė futbolą, mažesni ridinėjo kamuoliukus po žolę.

2016 II ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m II ketvircio finansine atskaitomybe.

Aiskinamasis FIN 2016

Paskutinė birželio diena

Birželis

Štai ir baigėsi pirmasis vasaros mėnuo. Jį  palydime  linksmai ir nuotaikingai. Vaikučių tėveliai parūpino   pripučiamas pilis, dietistė –  gėrimo ir vaisių, auklėtojos – spragintų kukurūzų. Vaikams išaiškinome naudojimosi pripučiamomis pilimis taisykles ir pakvietėme visų grupių vaikus paeiliui pasidžiaugti ir padūkti. Vaikučiai galėjo išbandyti savo jėgas ir įgūdžius dvejose pilyse, o pavargę prisėsti improvizuotoje kavinėje, atsigaivinti gaiva ir užsigardžiuoti vaisiais bei spragintais kukurūzais. Vasara tiek įspūdžių, kad greit pasimiršta ir taisyklės.Ką reiškia taisyklių nesilaikymas, teko parodyti akivaizdžiai.  Pilies sugriuvimas buvo ne mažesnis nuotykis, nei siautimas joje. Artėjant pietų laikui, vaikai padėjo sutvarkyti aplinką. Šiuo metu vaikai ilsisi, o po dienos miego linksmybės tęsis.

Tikimės, kad po vasaros atostogų vaikai grįš su gera nuotaika, žinodami, kad darželyje jų laukia dar daug nuotykių.

 

Skelbiama atranka auklėtojos padėjėjos pareigoms užimti

 

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ skelbia atranką auklėtojos padėjėjos (-jo)  pareigoms užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., 1 etatu.

Reikalavimai pretendentams:

 • Vidurinis išsilavinimas.
 • Atsakingumas.
 • Konfidencialumas.
 • Gebėjimas dirbti su vaikais.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo pobūdis:

Pretendentas privalo pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami iki 2016 m. rugpjūčio 1 d., el. paštu: mokvyturelis@inbox.lt  su nuoroda „auklėtojos padėjėjos pareigoms užimti“.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimo dokumentus.

Išsamesnės informacijos galite teirautis tel. Nr. (8450) 31292

Konstravimo diena

Konstruoju 8

 

Šiandien nutarėme išsinešti į lauką didžiuosius konstruktorius, sporto inventorių  ir pažiūrėti ar vaikams patiks pritaikyti žaislus pasikeitusioje aplinkoje. Vyresnieji tuoj susiorganizavo lauko sporto klubą. Mažiukai statė namus, mašinas. Priešmokyklinukai daugiau galimybių pamatė ne konstruktoriaus detalėse, bet paletėse.

 

O suaugusieji pagaliau baigė konstruoti vorą. Dabar lauksime vaikų išbandymo.

Voras

Kūryba smėlio dėžėje

 

pilis6

 

Šiandien palanki diena žaidimui smėlio dėžėje – smėlis drėgnas, dangus apsiniaukęs, nekaršta. Auklėtojos paruošė priemones žaidimams su smėliu, papasakojo apie smėlio savybes ir jo panaudojimo būdus vaikų žaidime. Vėliau vaikams buvo palikta kūrybinė laisvė, auklėtojoms liko tik patarėjos vaidmuo. Prie laisvos vaikų kūrybos su savo idėjomis prisijungė ir savanorė Gabrielė. Kai kuriuos vaikus sužavėjo kūrybinis procesas ir jie smėlio dėžėje praleido ilgą laiką. Ko tokie žaidimai netraukė, rinkosi kitokią veiklą.