Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

1

Šiandien mūsų mokyklos bendruomenės komanda dalyvavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurse teko pademonstruoti savo sveiko gyvenimo žinias, vikrumą, organizuotumą, kūrybiškumą ir dar daug visokių gebėjimų. Vaikams tai dar viena galimybė išbandyti save.

Dalyvavome Mokytojadoje

1

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras pakvietė visų mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų atstovus dalyvauti sportinėse varžybose“Olimpinė mokytojada“, skirtose mokytojo dienai paminėti. Varžybų tikslai: skatinti mokytojus aktyviai sportuoti, formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą; ugdyti mokytojų fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatas; skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, nustatyti stipriausią, sportiškiausią rajono ugdymo įstaigos komandą.

„Vyturėlyje“ sportiškai aktyvūs ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Varžybose dalyvavo ir  mūsų mokyklos komanda -  auklėtojos Gina, Daiva, Genovaitė, masažistė Daiva, auklėtojos padėjėja Donata, visuomenės sveikatos specialistė Vytautė. Kviečiame susipažinti su varžybų akimirkomis.

Sporto savaitė „Kamuoliukas greituoliukas“

33

Rugsėjo 25-29 dienomis mūsų mokykloje-darželyje vyko sporto savaitė, skirta UEFA GRASSROOTS WEEK(masinio futbolo savaitė) paminėti. Kad vaikai ir bendruomenė pajustų futboliuko dvasią, RIUKKPA narės organizavo įvairią veiklą: vaikai susitiko su Domanto tėčiu futbolo treneriu M. Bartuškevičiumi. Klausėsi jo pasakojimų apie futbolą, uždavė įvairių klausimų. Ugdytiniai tarpusavyje varžėsi žaidė estafetes, futboliuką 3 prieš 3, smūgiavo kamuolį į vartus iš tam tikro atstumo. Taip pat vaikai kūrė skanduotes, plakatus apie futbolą.

Baigiamajame savaitės renginyje ,,Kamuoliukas – greituoliukas“ dalyvavo ir vaikų tėveliai. Jie žaidė futbolo varžybas prieš auklėtojas. Svečiuose su dovanomis netikėtai pasirodė  seimo narys V.Rinkevičius bei Biržų rajono tarybos narė S. Eitavičienė. Vaikai džiaugėsi jų dovanotais kamuoliais, knygelėmis ir vaišinosi obuoliais.

Dalyvaudami renginyje džiaugėmės savo ir kitų žaidimu, patenkinome judėjimo poreikį, išmokome bendradarbiauti. Mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ ugdytiniai mėgsta futboliuką ir manome dar ilgai su juo draugaus.

Ačiū visiems dalyvavusiems futboliuko savaitėje.

 https://www.facebook.com/231452693584115/videos/1565848970144474/

https://www.facebook.com/231452693584115/videos/1565932520136119/

 

 

                                                                                                                              Auklėtoja Danguolė Letkauskienė

 

Muzikos pamoka natūralioje aplinkoje

9

Muziką kuria ne tik žmogus. Įvairiausių garsų sklidina aplinka – miškas, vanduo, oras, gyvūnija…

Muzikos mokytoja Vaiva Četkauskienė  jungtinės klasės mokiniams pamoką vedė A. Dauguviečio parke. Pamokos metu vaikai klausėsi paukščių giesmininkų, vandens čiurlenimo, lapų šnaresio, medžių ošimo. Gamta apdovanojo vaikus „muzikos instrumentais“ – medžių šakelėmis, kankorėžiais. Gamtiniai muzikos instrumentai buvo išbandyti čia pat – parke ant esančių treniruoklių, kelmų, akmenų. Visi mokiniai pamokoje buvo nusiteikę darbingai, nes natūrali aplinka padeda geriau įsiminti ir įsisavinti žinias.

2017 II ketvirčio finansinė ataskaita

 

Finansavimo sumos Veiklos rezultatų ataskaitaFinansinės būklės ataskaita aiškinamasis raštas aiškinamasis raštas 1

https://drive.google.com/open?id=0B6ErsWHNFZePaUlDU2VqVnhISlU

Savaitinių grupių vaikučiai sulaukė svečių

12

Visada džiaugiamės svečiais, ypač, kai jie aplanko vaikučius, gyvenančius mūsų mokykloje visą savaitę.  Praėjusią savaitę mūsų vaikučius aplankė Biržų pilies teatro redaktorė Loreta Gasiūnaitė. Gerbiama Loreta  praskaidrino nuotaiką, suteikė galimybę pabendrauti, paklausyti muzikinių pasakų.

Vaikai ne tik klausėsi muzikinių pasakų improvizacijų, bet ir patys dalyvavo jose.

Dėkojame Loretai už smagų ir malonų susitikimą ir laukiame naujų svečių.

Šauniausia sportuojanti šeima

7

Rugsėjo 19 dieną mūsų mokyklos – darželio vaikai buvo pakviesti dalyvauti Biržų lopšelio – darželio „Drugelis“ organizuojamose varžybose „Šauniausia sportuojanti šeima“. Varžybų tikslas, kuo daugiau šeimų įtraukti į aktyvų sportą.

Susirinkę į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro salę, šeimos varžėsi tarpusavyje pagal vaikų amžiaus grupes. Kiekviena amžiaus grupė atliko po 4 rungtis, kurių trukmė 2 min. Po kiekvienos rungties buvo skaičiuojami taškai.

Iš mūsų mokykl0s – darželio dalyvavo 7 šeimos. 3 metų amžiaus grupei atstovavo Majus ir Tajus su mamomis. Majaus šeima savo amžiaus grupėje užėmė III – čią vietą.

4 metų amžiaus grupėje rungtyniavo Eglė su tėčiu, Justas su mama, Aronas su tėveliais. Šioje amžiaus grupėje Justo šeima taip pat užėmė II-ą vietą.

5 metų amžiaus grupėje dalyvavo Paulius su tėčiu. Jie užėmė III-čią vietą.

6 metų amžiaus grupėje dalyvavo Greta su tėčiu.

Varžybų nugalėtojai apdovanoti medaliais, o visi dalyviai – prizais. Vaikučius, kurie negavo medalių varžybose, neliko nuskriausti. Jie buvo apdovanoti grįžus į ugdymo įstaigą.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams ir vaikučiams už dalyvavimą.

 

Kūno kultūros auklėtoja Daiva Vilemienė

 

Vaiko gerovės komisija

 

BIRŽŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „VYTURĖLIS“

 

VAIKO GEROVĖS  KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos – darželio „Vyturėlis“, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas (toliau – mokykla) vaiko gerovės komisijos paskirtį, veiklos principus, sudarymą, funkcijas ir teises, darbo organizavimą ir sprendimų priėmimą.

2. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – komisija) paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

3. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.

5. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

5.1.  geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;

5.2.  vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį;

5.3.  individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes;

5.4. visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiąjam ugdymui, įvertinamas paslaugų ir pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

5.5. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims;

5.6. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku;

5.7. dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę mokykloje, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės poreikius;

5.8. refleksyvumo. Nuosekliai apmąstoma ir aptariama komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami mokyklos tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje;

5.9.  veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė mokykloje;

5.10.  bendradarbiavimo. Vaiko gerovės mokykloje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

7. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklos vadovas, komisijos narius gali siūlyti mokyklos taryba. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

8. Mokykloje komisija sudaroma iš 5 narių.

9. Į komisijos sudėtį įtraukiama: mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė, švietimo pagalbos specialistai (logopedė ir specialioji pedagogė), visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,  Jungtinės specialiosios klasės mokytoja, specialiosios grupės auklėtoja.

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

11. Komisija vykdo šias funkcijas:

11.1. remdamasi mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

11.2. rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

11.3. organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse mokykloje dirbantiems mokytojams;

11.4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

11.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

11.6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje;

11.7. įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

11.8. bendradarbiauja su mokyklos taryba, mokytojų taryba,  savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, Biržų Švietimo pagalbos tarnyba, Biržų rajono savivaldybės seniūnijų socialiniais darbuotojais, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais,  , Biržų rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistais, Biržų rajono socialinių paslaugų centru, poliklinikos vaikų konsultacija ir ankstyvosios reabilitacijos skyriaus specialistais, nevyriausybinėmis organizacijomis (projekto „Atrask save“ savanoriais, Biržų jaunimo veiklos koordinatoriais  ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

11.9. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

12. Komisija turi teisę:

12.1. gauti iš mokyklos darbuotojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;

12.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus (kuratorius), vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);

12.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

13. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali mokyklos metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą komisija atsiskaito mokyklos vadovui.

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos komisijos funkcijoms atlikti.

15. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas komisijos narys.

16. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

17. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

18. Komisijos posėdžiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis veiklos planu arba pagal poreikį.

19. Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir (ar) kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis mokykloje: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.

20. Komisijos pirmininkas:

20.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;

20.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;

20.3. atstovauja komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

20.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;

20.5. paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

21. Komisijos sekretorius:

21.1. rengia komisijos posėdžių medžiagą;

21.2. suderinęs su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius;

21.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti;

21.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos posėdžių organizavimu;

21.5. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus komisijos posėdžio rengimo klausimais.

22. Komisijos narys:

22.1. renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu mokykloje susijusiais klausimais;

22.2. įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.3. pristato komisijai aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su komisijos funkcijų atlikimu.

23. Svarstant konkretaus vaiko atvejį:

23.1. į komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) vaikas;

23.2. Komisijos pirmininko sprendimu gali būti kviečiami kiti suinteresuoti asmenys ar institucijų atstovai;

23.3. posėdyje ar pasitarime išklausoma komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų suinteresuotų kviestinių asmenų ar institucijų atstovų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai per atstovą ir pateikiama komisijos posėdžio metu;

23.4. Komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas individualus pagalbos vaikui planas,paskiriamas pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;

23.5. mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.

24. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir  veiksmingumo vertinimą mokykloje bei rūpindamasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, komisija:

24.1. atlikusi mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato veiklos plane prioritetus ir priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus mokyklos darbuotojus;

24.2. analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumą mokykloje, teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl naujų prevencijos programų pasirinkimo ar jų keitimo kitomis;

24.3. domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes mokykloje ir inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ar kitas veiklas, atitinkančias besikeičiančios visuomenės, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, skatinančias vaikų saviraiškų, aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, bendruomeniškumą ir humaniškus tarpusavio santykius;

24.4. analizuoja mokyklos vidaus dokumentų turinį saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl jų tobulinimo.

25. Įvykus krizei mokykloje, komisija:

25.1. įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus;

25.2. parengia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;

25.3. apie situaciją informuoja mokyklos bendruomenę, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, dalyvių susirinkimą (savininką), prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje;

25.4. įvertina mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja mokykla.

27. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

28. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi mokykloje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

Normal
0
19

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Įprastoji lentelė“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:“";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Darbo laikas

 DARBO LAIKAS

„Pumpurėliai“  (1 – 2 metų amžiaus)  – 7.00 – 17.30

„Spinduliukai“ (2-3 metų amžiaus) – 7.00 – 17.30

„Smalsučiai“ (3-4 metų amžiaus) – 7.00 – 17.00

„Šnekučiai“  (4-5 metų amžiaus) – 7.00 – 17.30

„Kodėlčiukai“ (5-6 metų amžiaus) – 7.00 – 17.30

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Gudručiai“  (6-7 metų amžiaus) – 7.00 – 17.30

 “Švelnučiai“ (Specialiojo ugdymo mišri grupė) – 7.00 – 17.30

„Linksmučiai“  (Specialiojo ugdymo mišri grupė) – 7.00 -  17.30

Jungtinė specialioji klasė  – 7.00 – 14.00

Bendrabučio grupė ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams – 17.00 – 7.00

Bendrabučio grupė pradinio mokyklinio amžiaus  specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams – 17.00 – 7.00

Pailgintos dienos grupė pradinių klasių mokiniams – 12.00 -17.00

Pedagogai 2017-2018 mokslo metais

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

 1.

Violeta Stancikienė

direktorė

II vadybinė,

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 2.

Jūratė Kaupienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 3.

Nijolė Bičkuvienė

mokytoja

specialioji pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 4.

Vaiva Četkauskienė

meninio ugdymo mokytoja

vyresnioji mokytoja

aukštasis neuniversitetinis

 5.

Stanislava Janulytė

logopedė

vyresnioji logopedė

aukštasis universitetinis

 6.

Vita Rimavičienė

plaukimo instruktorė

mokytoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 7.

Dalė Antanavičienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 8.

Daina Balčiūnienė

auklėtoja,

specialioji pedagogė

vyresnioji auklėtoja,

specialioji pedagogė

aukštasis universitetinis

 9.

Deimantė Drevinskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 10.

Aldona Jackūnienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 11.

Dalia Juškienė

auklėtoja

vyresnioji  auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 12.

Lorita Kaminskienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

aukštasis universitetinis

 13.

Rasa Kaveckienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 14.

Danguolė Letkauskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 15.

Sonata Laicėnaitė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 16.

Irena Mieliauskienė

auklėtoja

auklėtoja metodininkė

aukštasis universitetinis

 17.

Genovaitė Ramonienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 18.

Ilona Simėnienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 19.

Genovaitė Taubienė

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 20.

Saulutė Taujanskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

 21.

Daiva Vilemienė

auklėtoja kūno kultūrai

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 22.

Eugenija Zajarskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis neuniversitetinis

 23.

Regina Žemaitienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis universitetinis

Naujienos

 

Mokyklos- darželio „Vyturėlis“ „Kodėlčiukų“ ir „Gudručių“  grupės vaikai rugsėjo 7 d. lankėsi Biržų miesto Kultūros centre. Į Kultūros centrą vaikai atsinešė  piešinius, kuriuose pavaizdavo savo  Rugsėjo 1-osios dienos įspūdžius. Čia jie žiūrėjo nuotaikingą spektaklį „Obuolių pasakos“. Vaikams spektaklį dovanojo Naisių vasaros teatras (teatro mecenatas Ramūnas Karbauskis). Po spektaklio buvo apdovanoti gražiausių piešinių autoriai. Džiugu, kad „Vyturėlio“ vaikų piešiniai taip pat sulaukė įvertinimo. Liepai Pačešiūnaitė, Arnui Balčiūnui, Emilijai Vanagaitei ir Emilijai Kairytei prizus įteikė Lietuvos respublikos seimo narys Audrys Šimas.

4 ???

Mokykla gavo geltonąj mokyklinį autobusą

auto2

Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ gavo naują mokyklinį autobusą „Iveco Daily 50C15″.  19 vietų autobusu bus vežiojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, taip pat priešmokyklinukai, kurie gyvena didesniu nei 3 km. atstumu, bet atokių kaimo vietovių vaikai, lankantys savaitines grupes. Taip pat autobusas bus naudojamas edukacinėms išvykoms. Džiaugiamės galimybe pagerinti mokyklos gerbūvį.

Kvietimas

eisena 3

Kviečiame visus bendruomenės narius  dalyvauti Biržų miesto šventės eisenoje kartu su Biržų mokykla – darželiu „Vyturėlis“ rugpjūčio 5 dieną, 17.30 nuo Biržų savivaldybės.

Vasara „Vyturėlyje“ baigiasi

T2

Eina paskutinės vasaros dienos „Vyturėlyje“. Ne, vasara nesibaigia – prasideda atostogos, ugdymo įstaiga uždaroma ir rugpjūčio mėnesį nedirbs. Tėveliai, kuriems reikalingas darželis, jau informuoti, kokius darželius galės lankyti rugpjūčio mėnesį.

Na, o mes vasaros pabaigtuves „Vyturėlyje“ atšventėme vasariškai. Kajaus mamos Dovilės dėka vaikai turėjo galimybę išbandyti net 4 oro atrakcionus. Tėveliai parūpino sveikų užkandžių. Veiklos pakako visiems – mažiems ir didesniems. Kas dar tik susipažino su oro atrakcionais,  kas tobulino laipiojimo įgūdžius, kas jau demonstravo meistriškumą. Vaikai labai dėkoja Kajui ir jo mamytei Dovilei už puikią vasaros dieną“Vyturėlyje“.

 

Sporto diena „Vyturėlyje“

Titulinis

Šiandien „Vyturėlyje“ vyko sporto diena. Išradingosios auklėtojos sugalvojo daug įdomių ir nuotaikingų užduočių įvairaus amžiaus vaikams. Slaptais takais ieškojome kiškio urvo, įveikėme įvairias kliūtis, bandėme prisikviesti kiškius šokdami, lipome į kiškių kalną, kol galų gale radome kiškių urvą. Tačiau užduotys dar nesibaigė. Turėjome įveikti dar galybę kliūčių, kol grįžome namo.